HISTORIA

            LA I FESTA DE LA CANÇÓ MUNTANYENCA - 1965
           Dades per a la història
                       
Arran de la preparació de les festes del nostre cinquantenari, any 1962, sorgí la idea de celebrar la Festa de la Cançó Muntanyenca. Però considerant que no havia d'ésser una festa privativa d'una entitat, i que d'efectuar-se coincidint amb una efemèrides així ho semblaria, es va creure convenient de sotmetre la idea a una Assemblea de totes les entitats excursionistes, de les anuals que se celebren  convocades per la Federació.
Així es féu i l'Assemblea general acceptà la idea presentada per la nostra entitat a la  vegada que es pregava a l'entitat que presentava la proposició que en tingués – si ho creia convenient – cura d'organitzar-la...
Estació de la vila d'Hostalric 1965 (Foto. Arxiu AEC)
.
Calia també escollir el lloc. Un lloc que fos adient i atractívol, cosa difícil perquè la nostra terra, de llocs que ofereixin aquestes qualitats n'està farcida... En un moment donat sonà el nom d'Hostalric i aquesta captivà, tot seguit l'atenció dels que feien els treballs preparatius, perquè la vila d'Hostalric és prou coneguda de tots, perquè ens meravellen les seves magnífiques muralles reblertes d'història; per la seva situació....Tot plegat fa que aquest nom ens soni de manera falaguera a tots els excursionistes...
R. Dalmau i Ferreres
(CIRCULAR PARA LOS SEÑORES SOCIOS)
R. Dalmau i Ferreres

(CIRCULAR PARA LOS SEÑORES SOCIOS)

Cap comentari:

Publica un comentari